Riskprofil

Det systematiska och rationella tillvägagångssättet i Ability Hedge skapar unika förutsättningar för en förvaltning med både stabilitet och flexibilitet samt en positiv avkastning till en risknivå som är tydligt lägre jämfört med risken att placera i en traditionell svensk aktiefond.

Riskhantering går före vinstmaximering i fondens förvaltning. Syftet är att vid varje givet tillfälle agera rationellt, distinkt och utan emotionella inslag för att uppnå bästa möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. Professionella placerare letar inte i första hand efter den stora vinsten utan söker istället återkommande och stabila vinster. Därför strävar fonden alltid efter att agera i marknadslägen där risken är låg i förhållande till vinstmöjligheten. Riskkontroll är fundamentet i förvaltningen av Ability Hedge och förvaltarna har ett mycket stort fokus på att skydda kapitalet.

För att skydda kapitalet:

Satsas oftast bara en liten del av fondens kapital vid varje enskild affär.

Tas sällan positioner före väsentlig statistik presenteras

Tillämpar fonden aktivt stop-loss

Anpassas positionsstorlek efter marknadens volatilitet vid varje givet tillfälle.

Genomförs kontinuerliga kontroller av positionernas samlade risk.