Investera

Teckning  och inlösen av andelar

Första  insättningen ska vara på lägst 50.000 kronor och därefter i multiplar om  25.000 kronor. Teckning av nya andelar sker per sista bankdagen i varje månad.  Anmälan skall vara fondbolaget tillhanda senast fyra bankdagar före månadsskiftet.

Tecknat  belopp skall vara fonden tillhanda senast tre bankdagar före varje månadsskifte. Fondandelsägare kan begära inlösen per sista  bankdagen i varje månad. Sådan begäran skall vara fondbolaget tillhanda senast  fyra bankdagar före inlösendagen. Ingen teckningsavgift utgår vid köp och  inlösen av fondandelar. Teckningspris eller inlösenpris kan ej limiteras. Särskild blankett för Inlösen och Tilläggsinvestering finns att hämta under fliken ”blanketter”.

Teckningsanmälan  kan skrivas ut nedan. Den behöver fyllas i för hand och skickas in i original. Vänligen observera instruktionerna för identifikation och kundkännedom.

Kursinformation

Fondandelsvärdet  fastställs vid varje månads sista svenska bankdag. Det kommer att publiceras så  snart som möjligt efter fastställande på hemsidan, dock senast två veckor efter  den sista bankdagen i varje månad. På hemsidan publiceras dessutom varannan  vecka ett indikativt fondandelsvärde

Avgifter  och kostnader

Ersättningen  till fondbolaget utgår dels i form av en fast ersättning, dels i form  av en prestationsbaserad ersättning. Den fasta  avgiftenuppgår till 1,26 procent per  år och den prestationsbaserade  ersättningentill10 procent av fondens uppnådda avkastning. Avkastning definieras  som den totalavkastning som överstiger noll procent och den prestationsbaserade  ersättningen beräknas efter avdrag för den fasta ersättningen.