Namn: Fondens namn var Ability Hedge

Fondtyp: Det var en svensk hedgefond som var tillståndsgiven i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder. Bolaget som drev fonden blev beviljat tillstånd av Finansinspektionen, FI, att driva fondverksamhet enligt nyss angivna lag i juni år 2007. Finansinspektionen gav vidare bolaget tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder i början av oktober år 2015.

Placeringssprofil :Fondens placeringsprofil var att handla i likvida instrument på marknader som förvaltarna hade god kännedom om i syfte att uppnå en god värdeökning oavhängigt den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden.

Fondens avgift : Fonden var behäftad med en fast avgift på 1,26 procent, vidare tog förvaltaren ut tio procent av förvalningsresultatet. Någon insättnings- eller uttagsavgift fanns emellertid inte.

Lägta investeringsbelopp: För den som första gången skulle investera i fonden gällde att 50 000 var det lägsta beloppet för investering, så kallad nyteckning. Efter nyteckning var det multiplar på 25 000 kronor som gällde.

Regleringar kring insättningar och uttag : Insättning och inlösen skedde månatligen. Gången var sådan att en anmälan, samt begäran om inlösen, skulle vara bolaget som förvaltar fonden till handa fyra dagar före den sista bankdagen, detta skedde mot aktuell kurs. Det var inte möjligt att göra detta med kurslimit.

Valuta : Svenska kronor, SEK.

Regler kring beskattning för fonden :  Med hänsyn till att fonden var tillståndsgiven i Sverige var den föremål för svenska skatteregler. Fonden omfattades inte av särskilda regler kring utdelningar, då fonden inte var utdelande.

Valuta : Svenska kronor, SEK.

Vilket var fondbolaget? Bolaget ansvarigt för fondens förvaltning – förvaltarbolaget – Ability Asset Management AB

Information kring fondens värdering : Officiell värdering skedde månatligen. Vad avser indikativt fondvärde så tillhandahölls det offentligt varje halvår.

Startdatum för fonden :  Fondens startdatum var den 1 oktober 2007.

 
depositphotos_28277313-stock-photo-discussing-business-matters