Category: Fotogalleri

Fondfakta

Fondfakta

| 15 april, 2013

Fondens namn: Ability Hedge Fondtyp: En Sverigebaserad specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Bolaget erhöll Finansinspektionens tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder den 20 juni 2007 och tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder den 1 oktober 2015. Placeringsinriktning: Fonden handlar i likvida instrument på välkända marknader med målsättningen att uppnå en positiv och stabil värdetillväxt helt oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden. Avgiftsstruktur: 1,26% fast årlig avgift, och 10% av förvaltningsresultatet. ”High Watermark” tillämpas. Insättnings-/Uttagsavgift: 0% Minsta Investeringsbelopp: Vid nyteckning 100.000 kr och sedan multiplar om 50.000 kr Insättningar/Uttag: Månatlig insättning respektive inlösen. Anmälan respektive begäran om inlösen skall

Continue Reading

Investera

Investera

| 15 april, 2013

  Teckning  och inlösen av andelar Första  insättningen ska vara på lägst 50.000 kronor och därefter i multiplar om  25.000 kronor. Teckning av nya andelar sker per sista bankdagen i varje månad.  Anmälan skall vara fondbolaget tillhanda senast fyra bankdagar före månadsskiftet. Tecknat  belopp skall vara fonden tillhanda senast tre bankdagar före varje månadsskifte. Fondandelsägare kan begära inlösen per sista  bankdagen i varje månad. Sådan begäran skall vara fondbolaget tillhanda senast  fyra bankdagar före inlösendagen. Ingen teckningsavgift utgår vid köp och  inlösen av fondandelar. Teckningspris eller inlösenpris kan ej limiteras. Särskild blankett för Inlösen och Tilläggsinvestering finns att hämta under

Continue Reading

Om oss

Om oss

| 15 april, 2013

  Ability Asset Management är ett svenskt oberoende fondbolag som erbjuder fondförvaltning genom specialfonden Ability Hedge, samt kundanpassad diskretionär förvaltning. Verksamheten i Ability Asset Management präglas av tillförsikt att hantera det stora ansvar som professionell kapitalförvaltning innebär. Ability är oberoende, självständigt och efterstävar kvalitet i varje byggsten. I företagets fond Ability Hedge är förvaltarnas viktigaste uppgift att skydda kapitalet när risken i marknaden är hög och att vara mer offensiva när omständigheterna är gynnsamma. Förvaltarna har en mångårig erfarenhet från flera välrenommerade finansiella institut och fondens ansvarige förvaltare, Tony Ugrina, har lagt ned ett flerårigt och mycket omfattande arbete på

Continue Reading

Kontakt

Kontakt

| 15 april, 2013

  Ability Asset Management Lilla Bommen 1 411 04 GÖTEBORG Tel: 031-15 45 65 Fax: 031-15 45 70 E-post: info@aam.se   Klagomålshantering: Eventuella klagomål gentemot bolaget skall framställas till bolagets klagomålsansvarige Ulf Ragnarsson som nås via fondbolaget. För ytterligare hjälp och information hänvisar vi till Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt den kommunala konsument- vägledningen. Tvister kan prövas i Allmänna reklamationsnämnden eller i allmän domstol. Bolagets rutiner avseende klagomål kan rekvireras per post. Mer information om vad som räknas som klagomål framgår av Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:23.

Continue Reading