Author Archive: admin

rss feed

Lågriskfonden Ability Hedge

Lågriskfonden Ability Hedge

| 11 juni, 2016

Ability Asset Management har lämnat ansökan till Finansinspektionen avseende förändring av tillstånd från att vara fondbolag (AIF-tillstånd) till att bli värdepappersföretag. Vid beviljad ansökan innebär detta att specialfonden Ability Hedge kommer att avvecklas, men tillståndet för diskretionär förvaltning kommer kvarstå i samförstånd med Finansinspektionen. Med hänsyn till ovanstående förändring rekommenderar vi inte nyteckning av fondandelar i Ability Hedge. Befintliga fondandelsägare informeras skriftligen om ovanstående planerade förändring. Vänligen kontakta C-G Gyllenram, c-g.gyllenram@aam.se, 031-15 45 65 vid eventuella frågor.   Ability Hedge är en lågriskfond som utgör ett alternativ till ränteförvaltning eller banksparande. Fonden är en börsoberoende specialfond där riskhantering går för vinstmaximering. Handeln baseras på kvantitativa

Continue Reading

Fondfakta

Fondfakta

| 15 april, 2013

Fondens namn: Ability Hedge Fondtyp: En Sverigebaserad specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Bolaget erhöll Finansinspektionens tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder den 20 juni 2007 och tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder den 1 oktober 2015. Placeringsinriktning: Fonden handlar i likvida instrument på välkända marknader med målsättningen att uppnå en positiv och stabil värdetillväxt helt oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden. Avgiftsstruktur: 1,26% fast årlig avgift, och 10% av förvaltningsresultatet. ”High Watermark” tillämpas. Insättnings-/Uttagsavgift: 0% Minsta Investeringsbelopp: Vid nyteckning 100.000 kr och sedan multiplar om 50.000 kr Insättningar/Uttag: Månatlig insättning respektive inlösen. Anmälan respektive begäran om inlösen skall

Continue Reading

Frågor och Svar

Frågor och Svar

| 15 april, 2013

Vad är en hedgefond? En hedgefond har ett absolut avkastningsmål, dvs avkastningen bör vara positiv över tiden oavsett marknadens riktning. Hur kan man vara säker på att förvaltarna gör sitt yttersta? I de flesta välskötta hedgefonder har förvaltarna placerat en stor del av sitt privata kapital i fonden. Sålunda har förvaltarna lika mycket (eller ofta mer) att vinna eller förlora på fondens upp- och nedgångar. För vem lämpar sig en hedgefond? Hedgefonder lämpar sig för investerare som söker en jämnare, stabilare positiv avkastning och är ett bra komplement till traditionell aktieförvaltning. Hedgefonder passar också för förvaltning av överlikviditet/kassalikviditet till en

Continue Reading

Värdeutveckling

Värdeutveckling

| 15 april, 2013

Startdatum för fonden var 2007-10-01. I mitten av varje månad redovisas ett indikativt (uppskattat) värde och efter varje månadsskifte ett officiellt värde avseende fondens värdeutveckling. Redovisade värden avser nettoavkastningen, dvs. avkastningen efter avdrag för fast och prestationsbaserat arvode.   År Jan. Feb. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Helår 2007 -1,22% 0,93% 0,63% 0,34% 2008 0,48% 0,27% 0,20% 0,02% 0,59% 0,09% 0,34% 0,08% 0,17% 0,25% 0,07% 0,27% 2,86% 2009 0,05% 0,03% 0,03% 0,39% -0,17% 0,04% 0,08% -0,04% 0,03% -0,11% -1,75% 1,65% 0,19% 2010 3,56% 0,26% -0,05% 0,58% -0,21% 0,43% -0,09% 0,01% -0,11% 0,66% -0,41% -0,14% 4,52%

Continue Reading

Investera

Investera

| 15 april, 2013

  Teckning  och inlösen av andelar Första  insättningen ska vara på lägst 50.000 kronor och därefter i multiplar om  25.000 kronor. Teckning av nya andelar sker per sista bankdagen i varje månad.  Anmälan skall vara fondbolaget tillhanda senast fyra bankdagar före månadsskiftet. Tecknat  belopp skall vara fonden tillhanda senast tre bankdagar före varje månadsskifte. Fondandelsägare kan begära inlösen per sista  bankdagen i varje månad. Sådan begäran skall vara fondbolaget tillhanda senast  fyra bankdagar före inlösendagen. Ingen teckningsavgift utgår vid köp och  inlösen av fondandelar. Teckningspris eller inlösenpris kan ej limiteras. Särskild blankett för Inlösen och Tilläggsinvestering finns att hämta under

Continue Reading

Förvaltare

Förvaltare

| 15 april, 2013

Tony Ugrina är ansvarig förvaltare för Ability Hedge och har tidigare arbetat som såväl trader, mäklare och kapitalförvaltare på ledande företag i branschen. Han har en djupgående kunskap om matematiska och kvantitativa metoder och modeller. Ugrina gav under ett flera år ut det mycket träffsäkra marknadsbrevet Nasdaq Daily Strategy till över 7000 prenumeranter i Europa och har också vunnit ett flertal tradingtävlingar. C-G Gyllenram är medförvaltare och VD och har en gedigen erfarenhet från flera välrenommerade finansiella institut där han förvaltade både svenska och internationella värdepappersportföljer. Han har en omfattande kunskap om marknaden och börsens psykologi. C-G Gyllenram är en

Continue Reading

Om oss

Om oss

| 15 april, 2013

  Ability Asset Management är ett svenskt oberoende fondbolag som erbjuder fondförvaltning genom specialfonden Ability Hedge, samt kundanpassad diskretionär förvaltning. Verksamheten i Ability Asset Management präglas av tillförsikt att hantera det stora ansvar som professionell kapitalförvaltning innebär. Ability är oberoende, självständigt och efterstävar kvalitet i varje byggsten. I företagets fond Ability Hedge är förvaltarnas viktigaste uppgift att skydda kapitalet när risken i marknaden är hög och att vara mer offensiva när omständigheterna är gynnsamma. Förvaltarna har en mångårig erfarenhet från flera välrenommerade finansiella institut och fondens ansvarige förvaltare, Tony Ugrina, har lagt ned ett flerårigt och mycket omfattande arbete på

Continue Reading

Kontakt

Kontakt

| 15 april, 2013

  Ability Asset Management Lilla Bommen 1 411 04 GÖTEBORG Tel: 031-15 45 65 Fax: 031-15 45 70 E-post: info@aam.se   Klagomålshantering: Eventuella klagomål gentemot bolaget skall framställas till bolagets klagomålsansvarige Ulf Ragnarsson som nås via fondbolaget. För ytterligare hjälp och information hänvisar vi till Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt den kommunala konsument- vägledningen. Tvister kan prövas i Allmänna reklamationsnämnden eller i allmän domstol. Bolagets rutiner avseende klagomål kan rekvireras per post. Mer information om vad som räknas som klagomål framgår av Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:23.

Continue Reading